Former leaders
Director
Name Tenure
Nanshan Zhong 2007.10-2017.09
Deputy Director
Name Tenure
Duanqing Pei 2007.10-2011.11
Rongchang Chen 2007.10-2017.09
Jianxing He 2011.11-2017.09
Xiaoping Chen 2011.11-2017.09
Ling Chen 2011.11-2017.09
Xinhua Wang 2013.01-2017.09